Arhiv Jugoslavije / Archives of Yugoslavia

arhivyu_logoAdresa: Vase Pelagića 33, Beograd 11000, Serbia
Tel: (+381 11) 3690-252, 3690-253, 3690-261, 3690-262.
Web: http://www.arhivyu.rs
Direktor: Miladin Milošević
E-mail: arhivyu@arhivyu.rs
Godina osnivanja: 1950

Arhiv Jugoslavije je nadležan da prikuplja, čuva, sređuje, obrađuje i daje na korišćenje arhivsku građu nastalu radom institucija jugoslovenske države (od osnivanja 1918. do raspada 2006. godine) i pojedinih ličnosti. Ukoliko želite da najavite posetu čitaonici arhiva pošaljite njima mejl u kome je potrebno da pored planiranog datuma precizirate i temu Vašeg istraživanja. Kad krenete u arhiv ponesite ličnu kartu (pasoš). U arhivu se može pronaći:

Podaci za genealoška istraživanja

Genealoški podaci u fondovima Arhiva Jugoslavije mogu se pronaći samo za pojedina lica u personalnim dosijeima činovnika koji su radili u nekom od centralnih državnih organa od 1918. godine.

Zemlje dodeljene solunskim borcima nakon 1918

Ukoliko je predmet vašeg interesovanja dobrovoljačka zemlja popunite [PDFformular vodeći računa da pri navođenju budete što precizniji. Podaci o imenu i prezimenu solunskog dobrovoljca koji je dobio zemlju, mestu u kome je živeo i/ili gde je rođen, kao i podatak o tome gde je dobijena dobrovoljačka zemlja ključni su za davanje tačne informacije. U slučaju da je dobrovoljac umesto zemlje dobio obveznice potrebno je da se to naglasi u formularu.

Logoraši tokom Drugog svetskog rata

U Arhivu Jugoslavije se može pronaći dokumentacija sa podacima o licima koja su odvođena u logor i/ili na prinudni rad u zemlji i inostranstvu tokom Drugog svetskog rata. Da biste dobili traženu fotokopiju potrebno je dati podatke o imenu i prezimenu lica čiji se karton traži, državi u kojoj je to lice bilo, kao i mestu njegovog stalnog boravka 1952. i 1964. godine. Popunite [PDFformular. Arhiv takođe izdaje overene kopije kartona žrtava Drugog svetskog rata (poginule, ubijene, umrle ili nestale žrtve).

Oduzimanja zemlje i proglašenja za narodne neprijatelje nakon 1944

Pre nego što se obratite Arhivu Jugoslavije trebalo bi da podatke o oduzetoj imovini tražite od državnog organa koji je doneo akt o tome, odnosno od nadležnog arhiva koji je preuzeo ta dokumenta. U posleratnom periodu rešenja su donosili sreski sudovi sa područja gde su se nalazile nepokretnosti, a njihovu dokumentaciju po prestanku operativnih potreba preuzimali su nadležni arhivi. U fondovima Arhiva mogu se naći dokumenti koji neposredno govore o nekadašnjim vlasnicima. Potrebno je popuniti [PDFformular u kome treba što preciznije navesti osnov oduzimanja imovine (eksproprijacija, nacionalizacija, konfiskacija, agrarna reforma, kolonizacija).

Odluke o proglašenju građana za narodne neprijatelje najčešće su donošene u vojnim i sreskim sudovima, a dokumenta u kojima se o tome govori mogu se pronaći ne samo u Arhivu Jugoslavije već i u Vojnom arhivu, Arhivu Srbije i u sreskim arhivima.

Izvor: Arhiv Jugoslavije


Vidi još:

๏ Podaci o žrtvama ratova: pomoć u traganju za licima 1941-1948
๏ Podaci o žrtvama ratova: baze podataka i žrtvoslovi 1941-1948

Ažurirano: 26.02.2013.