Istorijski Arhiv Bela Crkva

iabc-bela-crkvaAdresa: Prvog oktobra 40, Bela Crkva 26340
Telefon: (+381 13) 851-283
E-mail: iarhivbc@arhivbelacrkva.rs
Web: www.arhivebelacrkva.rs
Direktor: Ljiljana Radonjić
Godina osnivanja: 1956
Teritorijalna nadležnost arhiva: opštine Vršac, Plandište i Bela Crkva.

U registar arhivskih fondova su upisani 687 fondovi, od čega su 33 zbirke i dva lična fonda. Jezici na kojima se može naići u arhivskim fondovima su mađarski, nemački i srpski. Dokumenti u ovim fondovima sadrže istorijske, ekonomske, političke, sociološke i druge podatke o mestima koja se nalaze na teritorijalnom području arhiva, a i mnogo širem regionu. Najstariji fond predstavljaju crkvene matične knjige Rimokatoličke crkve iz Vršca odnosno imenici rođenih, venčanih i umrlih iz 1723. godine. Najznačajniji fond u arhivu je fond grada Bele Crkve sa uređenim senatom (1786-1918). Bela Crkva dobila je 1777. godine status slobodne vojne graničarske komune uz svoj magistrat.

Matične knjige u arhivu

U Istorijskom arhivu Bela Crkva nalaze se preuzete crkvene matične knjige iz opština Vršac, Plandište i Bela Crkva iz perioda od 1723. do 1953 godine. Pored crkvenih, preuzete su naknadno i državne matične knjige okruga Vršac (sa svim naseljenim mestima) u rasponu od 1895-1908. godine. Ostale matične knjige opštine Plandište i Bela Crkva nalaze se u matičnim uredama navedenih opština. Crkvene matične knjige razvrstane su u 49 arhivskih fondova od izuzetnog značaja, koji imaju ukupno 599 knjiga. Arhiv ne poseduje matične knjige ispitanih lica. Prema mišljenju direktora arhiva, neophodni restauratorski tretman je potreban za 86 knjiga i oko četiri hiljada listova iz knjiga. Ostale knjige su u dobrom stanju.

Pismeni zahtevi

Arhiv prima zahteve stranaka za istraživanje, kao i zahteve za istraživanje porodičnog stabla određenog lica  i zahteve za  izdavanje overenih kopija izvoda iz matičnih knjiga. Sve informacije mogu se naći na sajtu Istorijskog arhiva Bela Crkva.

Digitalizacija

Arhiv nema mikrofilmovanih crkvenih matičnih knjiga, jer ne poseduje potrebnu aparaturu, već samo fotografisanih, uz pomoć digitalnog fotoaparata u postupku njihove digitalizacije. Do sada je fotografisano i obrađeno ukupno 40 fondova, u količini od 545 crkvenih matičnih knjiga. U planu je da se nastavi sa postupkom njihove digitalizacije i sve crkvene matične knjige prebace u elekronski oblik. Arhivu je još preostalo preuzimanje crkvenih matičnih knjiga za naseljeno mesto Banatska Subotica — 3 knjiga (opština Bela Crkva), kao i digitalizacija još 54 knjige, što će biti izvršeno u tekućoj 2013. godini.

Fondovi crkvenih matičnih knjiga / Church register books

OPŠTINA BELA CRKVA

Banatska Palanka srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-648-A — 1777-1895
Bela Crkva / Biserica Alba / Weißkirchen srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-649-A — 1853-1896
rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-650-A — 1869-1953
rimokatolička / Roman Catholic F-651-A — 1723-1904
Dupljaja srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-640-A — 1853-1895
Jasenovo srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-639-A — 1853-1895
Kajtasovo srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-642-A — 1792-1895
Kaluđerovo srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-647-A — 1854-1934
Krušćica srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-643-A — 1778-1896
Kusić srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-646-A — 1849-1896
Vatin srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-660-A — 1794-1895
Vračev Gaj srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-644-A — 1849-1895

OPŠTINA PLANDIŠTE

Barice / Sân Ianeş rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-568-A — 1853-1895
Hajdučica / Hajdušica / Istvánvölgy evangelistička / Evangelical Lutheran F-562-A — 1829-1949
Jermenovci / Ürményháza rimokatolička / Roman Catholic F-560-A — 1819-1949
Margita / Mărghita pravoslavna / Orthodox F-559-A — 1824-1935
Plandište / Zichyfalva / Zichydorf rimokatolička / Roman Catholic F-556-A — 1789-1903
Veliki Gaj / Nagygáj / Groß Gaj pravoslavna / Orthodox F-557-A — 1768-1896
rimokatolička / Roman Catholic F-558-A — 1832-1945

OPŠTINA VRŠAC

Gudurica / Kudritz rimokatolička / Roman Catholic F-541-A — 1742-1931
Izbište / Pârneaora pravoslavna / Orthodox F-554-A — 1853-1895
Jablanka / Iablanca pravoslavna / Orthodox F-542-A — 1831-1899
rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-571-A — 1880-1905
Kuštilj / Coştei rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-540-A — 1794-1946
Mali Žam / Jamu Mic rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-561-A — 1853-1901
Malo Središte / Srediștea Mică pravoslavna / Orthodox F-538-A — 1778-1949
Markovac / Marcovăț pravoslavna / Orthodox F-539-A — 1831-1915
Orešac / Oreșaț pravoslavna / Orthodox F-546-A — 1831-1895
Parta pravoslavna / Orthodox F-549-A — 1853-1895
Pavliš pravoslavna / Orthodox F-547-A — 1777-1905
Ritiševo / Râtişor rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-553-A — 1794-1949
Sočica / / Sălciţa rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-552-A — 1792-1909
Straža / Strajă pravoslavna / Orthodox F-550-A — 1832-1900
Veliko Središte / Srediştea Mare / Nagyszered pravoslavna / Orthodox F-551-A — 1768-1895
Vlajkovac / Vlaicovăț pravoslavna / Orthodox F-544-A (hram sv. Georgija) — 1794-1948
F-569-A (hram sv. Dimitrija) — 1872-1915
Vojvodinci / Voivodinț pravoslavna / Orthodox F-543-A — 1768-1895
Vršac / Vârşeţ / Werschetz pravoslavna / Orthodox F-531-A (hram sv. Nikolaja) — 1767-1896
F-532 -A (Svetouspenska crkva) — 1778-1895
evangelistička / Evangelical Lutheran F-537-A — 1869-1907
Zagajica pravoslavna / Orthodox F-548-A — 1793-1896

Digitalizacija fondova tokom 2013. godine / To be digitized in 2013

Bela Crkva / Weißkirchen jevrejska / Jewish F-534-A — 1863-1887 (6 knjige)
Crvena Crkva srpska pravoslavna / Serbian Orthodox F-645-A — 1794-1895 (14 knjige)
Deta / Detta jevrejska / Jewish F-535-A — 1868-1886 (2 knjige)
Grebenac / Grebenaţ rumunska pravoslavna / Romanian Orth. F-641-A — 1831-1911 (4 knjige)
Mali Žam / Jamu Mic pravoslavna / Orthodox F-545-A — 1873-1895 (3 knjige)
Markovac / Marcovăț grkokatolička / Greek Catholic F-669-A — 1864-1943 (1 knjiga)
Uljma pravoslavna / Orthodox F-555-A — 1876-1895 (15 knjige)
Vršac / Werschetz jevrejska / Jewish F-533-A — 1782-1841 (9 knjige)

Dokumenti i obrasci

๏ [PDF] Spisak crkvenih matičnih knjiga koje se nalaze u Istorijskom arhivu Bela Crkva

๏ [PDF] Zahtev belocrkvanskom arhivu za izdavanje podataka o poreklu porodice

Izvor: Tomislav Popov i Milan Belobabić (IA Bela Crkva) (e-mail, 2013. i 2023.)
Ažurirano: 21.03.2023.