Istorijski Arhiv Subotica / Történelmi Levéltár Szabadka

suarhiv-suboticaAdresa: Trg Slobode 1/III, Subotica 24000
Telefon: (+381 24) 626-889
Fax: (+381 24) 524-033
Web: http://www.suarhiv.co.rs
E-mail: info@suarhiv.co.rs
Direktor: Stevan Mačković
Godina osnivanja: 1952
Teritorijalna nadležnost arhiva: opštine Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš.

Matične knjige u arhivu

Najstarija matična knjiga na teritoriji Republike Srbije upravo je na ovim prostorima nastala nakon odlaska Turaka iz Subotice, tačnije dana 1. decembra 1687. godine kada su matične knjige počeli da vode bunjevački katolici pod vođstvom franjevaca.

Istorijski arhiv u Subotici raspolaže crkvenim i državnim matičnim knjigama iz onog dela arhivskog područja koji pokriva opštinu Subotica. U arhivu se čuva zbirka od 319 matičnih knjiga iz grada Subotice (uključujući mesta Aleksandrovo/Šandor koji je danas gradski četvrt Subotice), kao i mesta Bajmok, Čantavir i Ludaš. U čitaonici arhiva besplatno je dostupno korišćenje matičnih knjiga. Arhiv prima i pismene zahteve stranaka i istraživača radi izdavanja uverenja iz matičnih knjiga po važećem troškovniku postupka. Obrazac se može popuniti i e-mailom uputiti sekretarijatu arhiva.

Digitalizacija i online pretraživanje

Postoji nagoveštaj da će se crkvene matične knjige vraćati verskim ustanovama, te upravo zbog toga arhiv radi na njihovoj digitalizaciji. Pored toga, arhiv pokrenuće pilot projekat online pretraživanja matičnih knjiga na svom sajtu. Online pretraživanje — verovatno dostupno početkom 2013. godine — sadržiće za početak samo indekse crkvenih matičnih knjiga rimokatoličke vere. Zatim će se online baza podataka proširiti indeksima pravoslavne vere, i na kraju sa samim matičnim knjigama. Trenutno digitalizovani su rimokatolički indeksi za grad Subotica: crkve Sv. Terezije, sv. Roke i Sv. Đurđa, i za crkve u Bajmoku i Ludašu. Za crkvu u Ćantaviru indeksi nisu preuzeti ali se nalaze u župi u Čantaviru.

Matične knjige van arhiva

Crkvene i državne matične knjige sa teritorija opština Bačka Topola i Mali Iđoš nalaze se kod matičnih službi tih opština.

Vodiči i inventari

[PDF]  IA Subotica: Popis crkvenih matičnih knjiga iz Subotice (1687-1949)
๏ [PDF]  IA Subotica: Popis crkvenih matičnih knjiga iz Ludaša, Bajmoka i Čantavira (1780-1909)
๏ [PDF]  IA Subotica: Popis državnih matičnih knjiga opštine Subotice (1895-1910)

Obrasci

๏ [DOC]  Zahtev subotičkom arhivu za izdavanje uverenja iz matičnih knjiga

Izvor: IA Subotica – arhivski pomoćnik Rudolf Gerhardt (decembar 2012).

Ažurirano: 28.12.2012.